hfgsLnfO{ nf]uf] k|bfg sf7df8f}F @@ r}t M ;efd'v clUgk|;fb ;fksf]6f cfOtaf/ l;+xb/af/df ;+3Lo ;+;b k|ltlglw;efdf ;fdfg''kflts lgjf{rg k|0ffnLtkm{ ;dfj]zL -blnt_ af6 lgjf{lrt ;b:o hfgsLb]jL /fdnfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zkykZrft nf]uf] k|bfg ub}{ . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जानकी देवी रामले शपथग्रहण गरेकी छिन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत समावेशी समूहतर्फ दलित समूदायबाट आइतबार जानकी देवी रामले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथग्रहण गरेकी हुन् ।

सांसद् सानु सिवा पहाडीको मृत्यु भएपछि उहाको स्थानमा जानकी देवीलाई निर्वाचित गरिएको हो । सिरहाकी रामलाई सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका थिए । नेकपा (एमाले) बाट सक्रिय राजनीति गर्दै आएकी ताप्लेजुङकी सांसद् पहाडीको गत असोज २८ कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here