gLlt tyf sfo{qmd k|:t't wg'iff, @& h]7 M k|b]z g+= @ sf] cf=j= @)&*÷&( sf] gLlt tyf sfo{qmd laxLaf/ k|b]zsf] c:yfoL /fhwfgL hgk'/wfdl:yt k|b]z;efdf ejgdf k|:t't ub}{ k|b]z k|d'v /fh]z emf . t:jL/M chos'df/ ;fx ÷/f;;

प्रदेश २ सरकारले कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश २ प्रमुख राजेश झा अहिराजले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम कार्यक्रममा स्वस्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिँचाइलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

जनकपुरस्थित मणिपाल अस्पताको निर्माणधीन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने, अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप्ने, कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न संरचना निर्माण गरी कोरोनाको मात्रै अस्पताल छुट्याउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षमा पठनपाठन सुरु गरी प्रादेशिक अस्पताललाई ५ सय बेड क्षमतामा विस्तार गर्ने योजना सरकारले लिएको प्रदेश प्रमुख झाले बताए ।

त्यस्तै कृषिको मझौला उद्योगको कर राजस्व छुट, उखु कृषक र चिनी उद्योगका लागि विशेष प्याकेज, भेटेनरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको झाले बताए । प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्राबास र जेष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रत्येक जिल्लामा अतिथि सदन निर्माण गर्ने र जनकपुरमा मधेस सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने झाले बताए ।

त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा एक एक पुस्तकालय स्थापना, प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशको प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी जनकपुरलाई शिक्षा हब बनाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्थानीय तह, संघीय सरकारसँग समन्वय गरी चुरे संरक्षण गर्ने नीति लिएको प्रदेश प्रमुख झाले बताए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here