k|wfgdGqL b]pjfaf6 k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjfaf6 k|ltlglw;efsf] cfOtaf/ a;]sf] bf];|f] a}7sdf ;+ljwfgsf] wf/f &^ sf] pkwf/f -^_ adf]lhd cfkm"dfly k|ltlglw;efsf] ljZjf; 5 eGg] :ki6 kfg{ ljZjf;sf] dtsf] nflu k|:tfj k|:t't .t:jL/M /Tg >]i7, /f;;

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरि संसद र सरकारको कार्यकाल संबिधान बमोजिम सुचारु गराउन सफल भएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोश्रो बैठकमा नेकपा एमालेका केहि असन्तुष्ट पक्षका सदस्यहरु सहित सरकार गठनमा सहभागी नेकपा माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सदस्यहरुको मत प्राप्त गरे।

यसका अतिरिक्त ओली सरकारमा सहभागी भएर अदालतको आदेशपछि सरकारबाट बाहिरिनु परेको जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहले पनि देउवाको पक्षमा मतदान गरेको छ।

आज अबेर भएको मतदानको नतिजा सुनाउदै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संबिधान बमोजिम कांग्रेस सभापति एबम शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको २४९ सदस्यको बहुमत १६५ मत प्राप्त गरे भने एमालेको ओली समुहका ८३ सदस्यले उनको बिपक्षमा मतदान गरे। एक जना तठस्थ बसे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here