k|wfgdGqL b]pjfaf6 k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjfaf6 k|ltlglw;efsf] cfOtaf/ a;]sf] bf];|f] a}7sdf ;+ljwfgsf] wf/f &^ sf] pkwf/f -^_ adf]lhd cfkm"dfly k|ltlglw;efsf] ljZjf; 5 eGg] :ki6 kfg{ ljZjf;sf] dtsf] nflu k|:tfj k|:t't .t:jL/M /Tg >]i7, /f;;

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ । आज बस्न लागेको बैठकमा आइतबार प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरि संसद र सरकारको कार्यकाल संबिधान बमोजिम सुचारु गराउन सफल भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दलका नेताहरुले बधाई एवं शुभकामना दिने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तै आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गर्नेछन् भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले कारागार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७८ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here