k|wfgdGqL b]pjfaf6 k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjfaf6 k|ltlglw;efsf] cfOtaf/ a;]sf] bf];|f] a}7sdf ;+ljwfgsf] wf/f &^ sf] pkwf/f -^_ adf]lhd cfkm"dfly k|ltlglw;efsf] ljZjf; 5 eGg] :ki6 kfg{ ljZjf;sf] dtsf] nflu k|:tfj k|:t't .t:jL/M /Tg >]i7, /f;;

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जति महँगो भए पनि ऋण वा सापट लिएर सबैलाई खोप उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा दलका नेताबाट बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा उठाइएका जिज्ञासाका जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठनका सन्दर्भमा गरेका वाचा पूरा गरेरै छाडिने भन्दै सवै नागरिकलाई खोप उपलव्ध गराउने बताएका हुन् । उनले समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने विश्वास दिलाउँदै सबै राजनीतिक दलको साथ र सहयोगबाट मुलुकको हितमा देखिने गरी काम गरिने स्पष्ट पारे । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए त्यसबेला नै संसद्मा विश्वासको मत लिन सकिने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए । उनले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा उपस्थितिका लागि सामान्य अनुरोध मात्र गरिएको र ह्विप नलगाइएको स्पष्ट पारे ।

प्रतिनिसभा बैठकमा ‘महालेखा परीक्षको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७’ सभा समक्ष पेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदनसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले ‘कारागार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७८’ पनि सदनमा पेश गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही साउन १२ गते मङ्गलबार १ बजे बोलाइएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here