zkykl5 gjlgo'Qm dGqL 8f v8sf sf7df8f}F, ^ c;f]h M k//fi6«dGqL 8f gf/fo0f v8sf a'waf/ /fi6«klt ljBfb]jL e08f/Laf6 /fi6«klt sfof{no zLtnlgjf;df kb tyf uf]kgLotfsf] zky u|x0fkl5 . tl:a/ M /Tg >]i7

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्कालाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएकी छिन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष मन्त्री खड्काले शपथ लिएका हुन् ।

समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामखु अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीलगायत उपस्थित थिए । मन्त्री खड्कालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आजै परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here